Home Page>Video

Guo Jinlong, Party Secretary of Beijing, meets with Chairman Zheng Bijian

Source:CIIDSTime:2015-10-21